Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi
This project is co-funded by the European Union, the Republic of Turkey and the World Bank.
Bu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nda büyükşehir belediyelerine “ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek” görevleri tanımlanmıştır.

Ulaşım Planlama Kanun ve Yönetmelikleri

3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

Engelliler Hakkında Kanun

2005 yılında 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ile özel ve kamu toplu taşıma hizmetlerinin erişilebilirliğe uygun olması için gerekli tedbirlerin alınması, yapılı çevrede engellilerin erişilebilirliğinin sağlanması için planlama, tasarım, inşaat, imalat, ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde erişilebilirlik standartlarına uygunluk sağlanması zorunlu hale getirilmiştir.

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği (2006) büyükşehir belediyesi bünyesinde kurulan koordinasyon merkezlerinden biri olan Ulaşım Koordinasyon Merkezinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemeyi amaçlamaktadır. Yönetmelik ile UKOME’lere büyükşehir sınırları içerisindeki kara ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında yönlendirici karar alma, uygulama, uygulatma ve ilgili mevzuattaki usulüne göre gereken tesisleri kurma, kurdurma ve işletme hak ve yetkileri verilmiştir. Ayrıca, UKOME birimleri ulaşım hizmetlerine ilişkin işlemler, nüfus artışı ve şehrin ulaşım planı dikkate alınmak suretiyle büyükşehir sınırları dâhilinde taşıma ihtiyacının raporlanarak İçişleri ve Çevre Şehircilik Bakanlığına bildirilmesi ve taksi, dolmuş, minibüs ve umumi servis araçları ile toplu taşım araçlarının tahsis süreleri, ticari plaka sayıları ile bu plakaların verilmesine ilişkin usul, esas ve devir ücretlerinin tespit edilmesi ile görevlendirilmiştir.

Enerji Verimliliği Kanunu

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması ile ilgili olarak; yurt içinde üretilen araçların birim yakıt tüketimlerinin düşürülmesi, araçlarda verimlilik standartlarının yükseltilmesi, toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması, gelişmiş trafik sinyalizasyon sistemlerinin kurulması kararlaştırmıştır.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapı, yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ile büyükşehir belediyeleri, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin erişilebilirliğini izlemek, denetlemek, rapor hazırlamak ve bunun için komisyon kurulmasını sağlamak ile yükümlüdür.

Otopark Yönetmeliği

Otopark Yönetmeliği ile belediyelerde, son nüfus sayımına göre nüfusu 10.000 ve daha fazla olan yerleşmelerde, nüfusu 10.000’den az olmakla birlikte imar planı onaylanmış yerleşmelerde ve alanlarda ve imar planı bulunmamakla beraber bu Yönetmeliğin uygulanacağına dair idarelerce karar alınan bütün yerleşmelerde, binalarda araçların yol açtığı park ve trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerde otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının tespit ve giderilme esaslarını düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması amacıyla; motorlu araçların birim yakıt tüketimlerinin düşürülmesine, araçlarda verimlilik standartlarının yükseltilmesine, çevreci alternatif yakıt kullanımının teşvik edilmesine, hava kirleticileri ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına, toplu taşımacılığın yaygınlaştırılmasına, akıllı ulaşım sistemlerinin etkin uygulanmasına, sürdürülebilir şekilde ulaşım altyapılarının iyileştirilmesine ve kentsel ulaşım planlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Bisiklet Yolları Yönetmeliği

Bisiklet Yolları Yönetmeliği ile bisikletin ulaşım, gezinti ve spor gibi amaçlarla kullanılabilmesini sağlamak üzere bisiklet yollarının ve bisiklet park istasyonlarının planlanmasına, projelendirilmesine ve yapımına ilişkin usul ve esasları belirlemekte ve tüm diğer bisiklet yolları ve ulaşım sistemleri ile bütünleşme ilkelerini kapsamaktadır.

Elektrikli Skuter Yönetmeliği

Elektrikli Skuter Yönetmeliği paylaşımlı elektrikli skuter (e-skuter) işletmeciliği faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, bu faaliyetlerde düzeni ve güvenliği sağlamak, ulaşımın çevre üzerindeki egzoz emisyon ve karbon salınımı gibi olumsuz etkilerini azaltarak çevresel değerleri korumak, hareketliliği artırarak kısa mesafeli seyahatlerde şahsi araç kullanımı yerine paylaşımlı e-skuter kullanımının yaygınlaştırmak amacıyla paylaşımlı e-skuterlerin diğer ulaşım türleri ile entegre, sürdürülebilir bir ulaşım sistemi içerisinde gelişimini sağlamak üzere bu faaliyetlere ilişkin pazara giriş şartlarını ve hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemektedir.